നവകേരളത്തിനായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ-സാമൂഹ്യക്ഷേമവും സേവനങ്ങളും കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളും (Social Welfare, Services, Centrally Sponsored Schemes)

Abstract

Description

Keywords

നവകേരളത്തിനായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ, സാമൂഹ്യക്ഷേമവും സേവനങ്ങളും കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളും (Social Welfare, Services, Centrally Sponsored Schemes)

Citation