നവകേരളത്തിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ-ധനപരിപാലനം (Finance Management)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-01-07

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Kerala Institute of Local Administration

Abstract

Description

Keywords

നവകേരളത്തിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ, ധനപരിപാലനം

Citation