മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും കോര്‍പ്പറേഷനുകളും പതിമൂന്നാം പഞ്ചവല്‍സര പദ്ധതിയിലെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതികള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗരേഖ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-01-01

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Kerala Institute of Local Administartion

Abstract

Description

Keywords

Plan Guideline, 13th Five Year Plan Guideline, 13th Five Year Plan, Guideline

Citation

Collections