സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ പ്രാദേശികവത്കരണം കൈപുസ്തകം പ്രാദേശികവികസനം ലിംഗസമത്വ കാഴ് ചപ്പാടി ൽ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-07-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Kerala Institute of Local Administration

Abstract

Description

Keywords

Citation

Collections