ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക്, ജില്ല പഞ്ചായത്തുകള്‍ പതിമൂന്നാം പഞ്ചവല്‍സര പദ്ധതിയിലെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതികള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗരേഖ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-01-01

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Kerala Institute of local Administration

Abstract

Description

Keywords

Plan Guideline, 13th Five Year Plan, 13th Five Year Plan Guide Line, GuideLine

Citation

Collections