നവകേരളത്തിനായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ-വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം (Decentralised Planning)

Abstract

Description

Keywords

നവകേരളത്തിനായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ, വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം (Decentralised Planning)

Citation