നവകേരളത്തിനായി നഗരസഭകൾ- വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണവും കേന്ദ്രസംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളും ( Decentralised Planning & Centre State Sponsored Schemes)

Abstract

Description

Keywords

നവകേരളത്തിനായി നഗരസഭകൾ, വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണവും കേന്ദ്രസംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളും

Citation