ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക്, ജില്ല പഞ്ചായത്തുകളുടേയും മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോര്‍പ്പറേഷനുകളുടേയും പഞ്ചവല്‍സര പദ്ധതിയിലെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതികള്‍ തയ്യാറാക്കല്‍ സബ്സിഡി - ധനസഹായം - അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗ്ഗരേഖ (GO.MS No.22/2018/LSGD dated 14.02.2018)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-01-01

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Kerala Institute of Local Administration

Abstract

Description

Keywords

Plan GuideLine, Subsidy Guideline, 13th Five Year Plan, 13th Five Year Plan Subsidy Guideline

Citation

Collections